Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
Kategóriák / Termékek

NYEREMÉNYJÁTÉK

Játékszabályzat

1.A Dr. Pápay Instagram és Facebook üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az ExtraVital Kft.  (székhelye: 1121 Budapest Pipiske u. 1-5..) cégjegyzékszáma: 01 09 357099 adószáma: 27919547243, a továbbiakban: „Szervező”). A Játékot a Szervező helyszínen hirdeti meg.

A jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt az www.extravital.hu oldalon olvasható.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2023.05.15. 12:00-tól 2023.05.31. 24:00:00-ig tart.

4. A Játék menete

4.1. Szervező 2023.05.15. 12:00-kor meghirdeti az Extravital a „Tavaszi nyereményjáték” elnevezésű Játékot a Dr. Pápay Instagram- és Facebook- oldalán (a továbbiakban: “Helyszín"). A Játék 2023.05.31. 24:00:00-ig tart.

4.2. A Játékosoknak Játékban való részvételhez a „Tavaszi Nyereményjáték” c. Facebook vagy Instagram posztot kell lájkolnia, hozzászólnia és jelölni egy ismerősét a hozzászólásban, illetve követnie kell az adott Facebook- vagy Instagram-oldalt is.

4.3. A Játékban való részvétellel Játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.

4.4. Egy játékos többször is játékba kerül attól függően, hogy hányszor jelöl meg ismerőst hozzászólásban, illetve, ha külön követi a Facebook- és Instagram-oldalakat.

4.5. A Játék során 2 (kettő) darab nyeremény kerül kisorsolásra. 1(egy) Facebookos és 1 (egy) Instagramon kisorsolt nyereménycsomag. A sorsolás elektronikus úton, a véletlenszerűség elvének eleget tévő számítógépes sorsoló program igénybevételével történik a Játék teljes időtartama alatt beérkezett valamennyi részvevő Játékos között, kivéve azon Játékost, aki a Játékból a jelen játékszabályzat alapján kizárásra kerül. A sorsolásra a Szervező telephelyén (1121 Budapest Pipiske u. 1-5..) kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

4.6. A Szervező 2 (kettő) nyertest sorsol ki. Egy főt Facebookon és egyet Instagramon. Amennyiben a nyertesnek nem lehetséges a nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel.

4.7. A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremény:

- 2 darab Dr. Pápay ajándékcsomag, melynek tartalma csomagonként: 1 csomag Dr. Pápay Natúr Kollagén 150 g-os kiszerelésben, 1 doboz Dr. Pápay  RELAX kapszula 60 db-os kiszerelésben, 1 doboz Dr. Pápay C+ANTIOX kapszula 60 db-os kiszerelésben.

4.8. A sorsolás 2023. május 31-én történik 9:00-kor. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás eredménye a Nyertesek nevével 24 órán keresztül látható Instagram és Facebook storyban. A sorsolást követően a Szervező felveszi a kapcsolatot a Nyertes Játékosokkal.

4.9. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

5. A Nyeremény átadása

5.1. A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, annak napján értesíti Facebook, illetve Instagram üzeneten keresztül. (a továbbiakban: ”Értesítés”). A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén Facebook-üzenetben a jelen pontban foglaltak szerint értesítse őt. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott Játékos Facebook-, illetve Instagram-oldala nem engedélyezi az üzenet írást.

5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három)munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.

5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékosokkal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.).

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételnek.

5.7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.8. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

6. A Játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy

• bármely más Játékos emberi méltóságát, jogát vagy jogos érdekét sértő megjegyzést tesz,

• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a Játékban,

• obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) hozzászólást beküldő Játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosultak a sorsolásban való részvételre.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.

A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7. Adatkezelés, adatvédelem

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat teljes név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 A Játékos nevét nyertesség esetén a Szervező a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.1.3 Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Az adatok kezelője: ExtraVital Kft.. (székhelye: 1121 Budapest Pipiske u. 1-5.

7.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7.3 Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

7.4 Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

7.5 Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken ExtraVital Kft , 1121 Budapest Pipiske u. 1-5. címen, vagy az info@extravital.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

8. Felelősség

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható.

Az Instagram, illetve Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizárja az ezzel, valamint a tőle független, előre nem látható egyéb események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett károkért, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező kizár továbbá minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, amely a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekként, kárként, veszteségként jelentkezik.

Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

9. Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan.

Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező̋ által, a Szervező̋ törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a LINK3 oldalon a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosság biztosításával.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook, ill. Instagram oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook, ill. Instagram által és semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz és Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Facebook és az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A jelen Játékszabályzat a Játék ideje alatt folyamatosan elérhető a www.extravital.hu oldalon.

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

Budapest, 2023.05.12.